Datu aizsardzības deklarācija

Personas datus (turpmāk lielākoties saukti vienkārši „Dati“) mēs apstrādājam tikai, kad tas nepieciešams, kā arī, lai nodrošinātu funkcionējošu un lietotājiem draudzīgu tīmekļvietni, ieskaitot tās saturu un tajā piedāvātos pakalpojumus.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/679 jeb Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk saukta „VDAR”) 4. panta 1. punktu „apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Ar turpmāk izklāstītās datu aizsardzības deklarācijas starpniecību mēs Jūs informējam jo īpaši par personas datu apstrādes veidu, apjomu, nolūku, ilgumu un juridisko pamatu, ciktāl lēmumus par apstrādes nolūkiem un līdzekļiem mēs pieņemam patstāvīgi vai kopā ar citām personām. Turklāt mēs turpmākajā daļā informējam Jūs par ārpakalpojumu sniedzēju komponentiem, kurus mēs izmantojam optimizācijas nolūkiem vai mūsu pakalpojumu lietošanas kvalitātes uzlabošanai, ja šīs izmantošanas rezultātā trešās personas veic datu apstrādi uz savu atbildību.

Datu aizsardzības deklarācija

"Datu aizsardzības deklarācijai ir šādas sadaļas: 

I Informācija par mums kā datu pārzini
II Lietotāju un datu subjektu tiesības
III Informācija par datu apstrādi"

I Informācija par mums kā datu pārzini

"Par šo tīmekļvietni atbildīgais pakalpojumu sniedzējs datu aizsardzību regulējošo tiesību izpratnē ir:

SIA Remmers Baltica
K. Ulmana gatve 119, Marupe
Marupes novads, LV-2167, Latvija
Tālrunis: Tālr. 67889510
E-pasts: info@remmers.lv

Pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības speciālists ir:
Asta Grabaziene, Finance Director"

II Lietotāju un datu subjektu tiesības

"Saistībā ar turpmākajā daļā sīkāk aprakstīto datu apstrādi tīmekļvietnes lietotājiem un datu subjektiem ir šādas tiesības:

  • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek apstrādāti personas dati, un informāciju par  apstrādājamajiem datiem, papildu informāciju par datu apstrādi, kā arī datu kopijas (skat. arī VDAR 15. pantu);
  • pieprasīt, lai dati tiek laboti vai papildināti, ja tie ir kļūdaini vai nepilnīgi (skat. arī VDAR 16. pantu);
  • pieprasīt, lai uz tiem attiecošies dati tiek nekavējoties dzēsti (skat. arī VDAR 17. pantu), vai gadījumā, ja ir nepieciešama turpmākā apstrāde saskaņā ar VDAR 17. panta 3. punktu, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu saskaņā ar VDAR 18. panta nosacījumiem; saņemt uz tiem attiecošos personas datus, kurus tie ir snieguši pārzinim, un nosūtīt minētos datus citam pakalpojumu sniedzējam / datu pārzinim (skat. arī VDAR 20. pantu);
  • iesnigt sūdzību uzraudzības iestādei, ja tie uzskata, ka pakalpojumu sniedzējs uz tiem attiecošos datus ir apstrādājis, pārkāpjot datu aizsardzību regulējošās tiesību normas  (skat. arī VDAR 77. pantu)."

Papildus tam pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt visus saņēmējus, kuriem pakalpojumu sniedzējs ir nosūtījis datus, par jebkādu datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kas veikta, pamatojoties uz VDAR 16. pantu, 17. panta 1. daļu un 18. pantu. Taču šis pienākums nav spēkā, ja šāda paziņošana nav iespējama vai tā prasītu nesamērīgi lielas pūles. Neskarot šo nosacījumu, subjektam ir tiesības tikt informētam par šādiem saņēmējiem.

Tāpat tīmekļvietnes lietotājiem un datu subjektiem saskaņā ar VDAR 21. pantu ir tiesības celt iebildumus pret uz tiem attiecošos datu turpmāko apstrādi, ja pakalpojumu sniedzējs apstrādā datus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nosacījumiem. Jo īpaši iebildumi var tikt celti pret datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkos.

III Informācija par datu apstrādi

Jūsu dati, kas tiek apstrādāti, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļvietni, tiek dzēsti vai bloķēti, līdzko vairs nepastāv datu saglabāšanas nolūks, datu dzēšanu nekavē tiesību aktu prasības par to obligātu glabāšanu un turpmākajā daļā nav iekļauti citādi norādījumi par atsevišķiem apstrādes procesiem.

Servera dati

Tehnisku iemeslu dēļ, lai tīmekļvietnes darbība būtu droša un stabila, mēs saņemam datus no Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas vai attiecīgi nosūtām tos mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina tīmekļa telpu. Ar šiem tā sauktajiem servera žurnālfailiem cita starpā tiek iegūti dati par Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, tīmekļvietni, no kuras (nosūtītāja URL) Jūs nonācāt mūsu vietnē, Jūsu apmeklētajām mūsu tīmekļvietnes sadaļu(-ām), attiecīgās piekļuves datumu un laiku, kā arī Jūsu interneta pieslēguma IP adresi, ar kuras starpniecību Jūs izmantojat mūsu tīmekļvietnes pakalpojumus.

Šādā veidā iegūtie dati tiek uz laiku saglabāti, taču tie ir nodalīti no Jūsu pārējiem datiem.

Šādas saglabāšanas juridiskais pamats izriet no VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta. Mūsu leģitīmās intereses ir saistītas ar mūsu tīmekļvietnes uzlabošanu, stabilitāti, funkcionalitāti un drošumu.

Ne vēlāk kā pēc septiņām dienām šie dati atkal tiek izdzēsti, ja nepastāv cits to glabāšanas pamats pierādījumu nodrošināšanas nolūkā. Pretējā gadījumā līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai attiecīgo datu izdzēšana tiek pilnībā vai daļēji atcelta.

Sīkdatnes

a) Sesijas sīkdatnes (Session-Cookies)

Mēs savā tīmekļvietnē izmantojam tā sauktās sīkdatnes (cookies). Tās ir nelielas teksta datnes vai citas saglabāšanas tehnoloģijas, kas ar Jūsu izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas starpniecību tiek ievietotas un saglabātas Jūsu iekārtā. Ar šo sīkdatņu palīdzību tiek apstrādāta informācija, kas iegūta individuālā komunikācijā ar Jums, piemēram, Jūsu pārlūkprogrammas vai atrašanās vietas dati vai Jūsu IP adrese.  

Pateicoties šai datu apstrādei, mūsu tīmekļvietne kļūt draudzīgāka lietotājiem, efektīvāk izmantojama un drošāka, jo tādējādi ir iespējams, piemēram, parādīt mūsu tīmekļvietnes saturu dažādās valodās vai piedāvāt preču groza funkciju.

Šīs apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ciktāl šīs sīkdatnes satur datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei.

Ja datu apstrāde nav paredzēta līguma noslēgšanai vai izpildei, mūsu leģitīmās intereses ir saistītas ar mūsu tīmekļvietnes funkcionalitātes uzlabošanu. Šādā gadījumā juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Šīs sesijas sīkdatnes tiek izdzēstas, aizverot Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu.

b) Citu pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes

Pastāv iespēja, ka mūsu tīmekļvietnē tiek izmantotas arī sīkdatnes no mūsu partneru uzņēmumiem, ar kuriem mēs sadarbojamies reklāmas, analīzes vai mūsu tīmekļvietnes funkcionalitātes uzlabošanas nolūkā.

Ar sīkāku informāciju augšminētajā sakarā, jo īpaši par šādu pakalpojumu sniedzēju sīkdatņu izmantošanas nolūkiem un juridisko pamatu, Jūs varat iepazīties turpmākajā daļā.

c) Atcelšanas iespēja

Jūs varat nepieļaut vai ierobežot sīkdatņu instalēšanu, izmantojot sava tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Tāpat Jūs jebkurā brīdī varat izdzēst jau saglabātās sīkdatnes. Taču šajā nolūkā nepieciešamās darbības un pasākumi ir atkarīgi no konkrētās tīmekļa pārlūkprogrammas, kādu Jūs lietojat. Jautājumu gadījumā, lūdzu, izmantojot savas tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības funkciju vai vērsieties atbalsta dienestā. Taču Flash sīkdatņu gadījumā apstrādi nav iespējams atcelt ar pārlūkprogrammas iestatījumu palīdzību. Tā vietā Jums ir jāmaina sava Flash atskaņotāja iestatījumi. Arī šajā gadījumā nepieciešamās darbības un pasākumi ir atkarīgi no konkrētā Flash atskaņotāja, kādu Jūs lietojat. Tādēļ jautājumu gadījumā, lūdzu, izmantojot sava Flash atskaņotāja palīdzības funkciju vai vērsieties pie ražotāja vai lietotāju atbalsta dienestā.

Taču gadījumā, ja Jūs nepieļaujat vai ierobežojat sīkdatņu izmantošanu, pastāv iespēja, ka Jūs nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas mūsu tīmekļvietnes funkcijas.