Rechtliche Hinweise

Šie juridiskie norādījumi attiecas uz SIA Remmers Baltica tīmekļvietnē vispārīgai lietošanai piedāvāto saturu, taču nav spēkā attiecībā uz saturu, kas ir pieejams citu piedāvātāju vietnēs, kurām var piekļūt, izmantojot šajā vietnē iekļautās saites.

Atbildības ierobežojums

Tīmekļvietnes saturs

SIA Remmers Baltica pastāvīgi cenšas nodrošināt, lai šīs tīmekļvietnes saturs būtu aktuāls, pilnīgs un pareizs. Katra publikācija tiek rūpīgi pārbaudīta pirms tās iekļaušanas tīmekļvietnē, kā arī laiku pa laikam pēc tam. Tomēr sakarā ar to, ka informācija var strauji mainīties, nav iespējams garantēt, ka vietnes saturs vienmēr ir aktuāls, pareizs un pilnīgs. Tādēļ die SIA Remmers Baltica nevar uzņemties atbildību par publicētās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnīgumu vai kvalitāti. Tādēļ pret SIA Remmers Baltica nevar tikt vērstas pretenzijas par materiālu vai morālu kaitējumu, kas radies publicētās informācijas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā vai kļūdainas vai nepilnīgas informācijas dēļ. Pretenzijas ir pieļaujamas tikai tad, ja tiek pierādīts, ka to pamats ir radies SIA Remmers Baltica ļaunprātīgas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ. Visi šajā tīmekļvietnē publicētie piedāvājumi var tikt mainīti un nav saistoši. SIA Remmers Baltica var bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt, papildināt vai izdzēst šīs tīmekļvietnes saturu vai tā daļas. Turklāt SIA Remmers Baltica patur tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt šīs tīmekļvietnes darbību.

Atsauces un saites

Šajā tīmekļvietnē var būt iekļautas tiešas vai netiešas atsauces („saites“) uz citu piedāvātāju tīmekļvietnēm, kuru saturu SIA Remmers Baltica ne vienmēr apstiprina un regulāri nepārbauda. Pienākums uzņemties atbildību ir spēkā tikai tad, ja SIA Remmers Baltica ir bijis zināms par attiecīgo saturu, kā arī tehniskās un praktiskās iespējas novērst satura izmantošanu gadījumā, ja tas ir prettiesisks. SIA Remmers Baltica nepārprotami apliecina, ka saišu iekļaušanas brīdī nav bijis konstatējams, ka piesaistītajās vietnēs ir pieejams nelegāla rakstura saturs. Taču SIA Remmers Baltica nekādā veidā nevar ietekmēt piesaistīto tīmekļvietņu aktuālo un turpmāko izveidi, saturu vai atbilstību autortiesību noteikumiem. Tādēļ SIA Remmers Baltica nepārprotami paziņo, ka neuzņemas nekādu atbildību par piesaistīto vietņu satura izmaiņām, kas var tikt veiktas pēc saites ievietošanas. Šis paziņojums attiecas uz visām šajā tīmekļvietnē iekļautajām saitēm un atsaucēm, kā arī citu personu veiktajiem ierakstiem SIA Remmers Baltica izveidotajās viesu grāmatās, diskusiju forumos un adresātu sarakstos. Par nelegālu, kļūdainu vai nepilnīgu saturu, kā arī – jo īpaši – kaitējumu, ko rada šādā veidā publiskotas informācijas izmantošana vai neizmantošana, ir atbildīgs tikai un vienīgi piesaistītās tīmekļvietnes uzturētājs, nevis piedāvātājs, kurš tikai ir iekļāvis saiti uz attiecīgajām publikācijām savā vietnē. 

Atbildības ierobežojuma spēkā esamība

Šīs atbildības ierobežojums ir uzskatāms par tīmekļvietnes daļu, kas ietver norādi uz šo vietni. Ja atsevišķas šī teksta daļas vai formulējumi pilnībā vai daļēji neatbilst aktuālajai tiesiskajai situācijai, pārējās dokumenta daļas nemainīgi paliek spēkā. 

Autortiesības un preču zīmes izmantošanas tiesības

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Autortiesības uz publicētajiem, SIA Remmers Baltica izstrādātajiem objektiem ir un paliek tikai un vienīgi SIA Remmers Baltica. Šādu grafisko attēlu, skaņas ierakstu, videomateriālu un tekstu pavairošanai vai izmantošanai citās elektroniskās vai drukātās publikācijās ir jāsaņem rakstiska atļauja no SIA Remmers Baltica.