• Adolit BQ 30

  Preces Nr. 256661

  Adolit BQ 30

  Ūdenī šķīstošs, smago metālu nesaturošs, šķidrs koksnes aizsardzības koncentrāts

  Krāsu tonis: dzeltens | 2566
  Krāsu tonis: dzeltens | 2566
  Izvēlieties krāsu

  Bīstamības norādījumi

  • Biocīdos produktus izmantojiet piesardzīgi. Pirms izmantošanas vienmēr izlasiet norādes uz etiķetes un informāciju par izstrādājumu!

  Produkta specifikācijas

  Piegādes stāvoklī

  Blīvums (20 °C) Apt. 1,15 g/cm³
  Smarža Viegls, raksturīgs

  Minētās vērtības ir tipiskas produkta īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors and wood not directly exposed to weather
  • For structural elements
  • For professional users only
  • Koksnei iekštelpās un aizsargājamā ārējā zonā
  • Koksnes bez saskares ar zemi saskaņā ar EN 335-1, GK 1 un 2
  • AW_IDL_87
  • AW_HK_64
  • Piemērots arī masīvai konstrukciju koksnei

  Īpašības

  • Water-based
  • Profilaktiska aizsardzība pret koksni iznīcinošiem kukaiņiem un sēnītēm
  • Pagaidu aizsardzība pret zilumu un pelējumu žūšanas laikā
  • Augsta ekonomija: zema šķīduma koncentrācija un uzklāšanas daudzums, īss iegremdēšanas laiks
  • Stabilās pret UV kontroles krāsvielas
  • Aizkavē koroziju
  • Ļoti labi šķīst
  • Vienkārša koncentrācijas mērīšana
  • Ilgtermiņa stabilās aktīvās sastāvdaļas
  • Sagatavošanās darbam
   • Prasības pamatnei

    Pamatnei jābūt tīrai un bez putekļiem.

    Koksne jāsagriež pēc izmēra.

    Pieļaujamais koksnes mitrums: u> 20% (izņemot mākslīgi žāvētu zāģmateriālu).

   • Sagatavošana

    Pilnībā notīriet iepriekšējo krāsu (piem., biezo lazūras pārklājumu vai krāsu), mizu, atplīsumus, netīrumus.

  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 5 °C
   • Brush/Dipping/ Spraying tunnel
   • Application requirements

    Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: no +5 °C

   • Krāsošana, iegremdēšana, uzklāšana smidzināšanas tunelī.

    Pēc žūšanas (vismaz 4 nedēļas) apstrādāto koksni var tālāk apstrādāt ar norādītajām krāsām uz šķīdinātāja vai ūdens bāzes.

    Glabājiet koksni žūšanai/fiksācijai un laiaizsargātu koksnes aizsardzības līdzekli no izmazgāšanas vismaz 2 dienas zem jumta. Sals dienas netiek uzskaitītas kā fiksācijas laiks.

  • Izstrādes norādes
   • Drying time: can be worked over after 48 h
   • Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.

   • Žāvēšana

    Fiksācija: vismaz 48 stundas
    Pārstrādājams: vismaz 4 stundas

  • Darba ierīces / tīrīšana
   • Brush/Dipping/ Spraying tunnel
   • Otas, virsmas ota, iegremdēšanas un piesūcināšanas sistēmas, smidzināšanas tuneļi

   • Tīriet instrumentus ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

    Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

  • Uzglabāšana / uzglabāšanas ilgums
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

  • Patēriņš
   • Total salt concentrate application rate 15 g / m²
   • Total salt concentrate application rate 15 g / m²
   • Nepieciešamais lietošanas daudzums krāsojot, izsmidzinot (smidzināšanas tunelis) vai iegremdējot/ piesūcinot nekustīgās sistēmās:
    1. un 2. lietošanas klase = 15 g koksnes aizsardzības koncentrāta/m² koksnes.

  • Vispārīgas norādes
   • Pēc tam griezuma virsmu un sauso plaisu apstrādājiet ar 30% šī produkta šķīduma.

    Produkts tika novērtēts saskaņā ar Biocīdo produktu regulu (ES) Nr. 528/2012 un apstiprināts Federālajā darba drošības un veselības aizsardzības institūtā (BAuA). Šis apstiprinājums aizstāj iepriekšējo vispārējo Vācijas būvniecības tehnoloģijas institūta (DIBt) būvinspekcijas atļauju.

    Saskaņā ar DIN 68800-1, koksnes aizsardzības pasākumi jāplāno savlaicīgi un uzmanīgi, saskaņojot ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm (arhitektu, ēkas īpašnieku, būvuzņēmēju), ņemot vērā likumdošanas prasības un vietējos apstākļus.

  • Utilizācijas norāde
   • Lielākas produkta atliekas jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod depozīta sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

    Atkritumu kods 03 02 99 koksnes konservanti, kas nav minēti citur

  • Drošība / noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.