Preces Nr. 065101

  Clean FL

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) Approx. 0.98 g/cm³
  Smarža Mild

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For professional users only
  • AW_HB_145
  • AW_M_753
  • Darba rīku tīrīšana

  Īpašības

  • Water-based
  • Ļoti efektīvs koncentrāts
  • EG_R_42
  • Izstrāde
   • VA1_R_12

    VA1_M_782

    VA1_M_783

    VA1_M_784

    VA1_M_785

    Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Temperature of the material, air and substrate: from min. +15 °C to max. +30 °C
   • Vienmēr izveidojiet pārbaudes virsmu(-as)!

    Ilgāks tīrīšanas līdzekļa iedarbības laiks var izraisīt bojājumus.

    Nodrošiniet labu ventilāciju.

    BX_U_86

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.