• PUR H-280 Hardener
  • PUR H-280 Hardener

  Preces Nr. 197502

  PUR H-280-Härter

  Produkta specifikācijas

  Blīvums (20 °C) Approx. 0.98 g/cm³
  Smarža Characteristic
  Iztecēšanas laiks (20° C, DIN 4) Approx. 15

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • For professional users only
  • 2K PUR laku sacietēšanai norādītajā sajaukšanas proporcijā
  • AW_LH_29

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Gaismizturīgs
  • Nesatur aromātiskas vielas
  • EG_HB_167
  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Izocianāti reaģē ar gaisa mitrumu, šī iemesla dēļ cietinātāja trauks vienmēr hermētiski jānoslēdz.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.