• V-890 Thinner

  Preces Nr. 195530

  V-890-Verdünnung

  Produkta specifikācijas

  Minētās vērtības ir produktam raksturīgās īpašības un tās nav jāuztver kā saistošas produkta specifikācijas.

  Lietojuma joma

  • For use indoors
  • For professional users only
  • Šķaidīšana 2K PUR izstrādājumiem
  • NC beiču pielāgošanai (smidzināšana bez slaucīšanas)
  • Darba rīku tīrīšana

  Īpašības

  • Solvent-based
  • Nesatur aromātiskas vielas
  • Laba tīrīšanas pakāpe
  • Izstrāde
   • Application temperature: min. 18 °C max. 25 °C
   • Atvērtu trauku rūpīgi noslēdziet un izmantojiet tā saturu iespējami īsākā laikā.

  • Izstrādes norādes
   • Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes ir jāpārbauda krāsas saderība, saķere un krāsas tonis.

  • Uzglabāšana / derīguma termiņš
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Neatvērtā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā, vismaz 36 mēneši.

  • Norāde par utilizāciju
   • Lielāki daudzumi produkta atlieku ir jāutilizē oriģinālajā iepakojumā saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Pilnībā iztukšoti iepakojumi ir jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

  • Drošība/noteikumi
   • Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju, skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.